Политика за обработка на лични данни

Обща информация за обработката на лични данни

Ние разбираме колко важни са поверителността и доверието и затова се стремим да бъдем ясни за това как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация. Работейки в световен мащаб, ние се отнасяме към защитата на личните данни много сериозно и третираме личните данни винаги като конфиденциални. Ние не продаваме, не предоставяме и не търгуваме с имейл списъци или други данни с други компании или бизнеси. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица за целите на директния маркетинг.

Настоящата политика за обработка на лични данни се отнася за „иТрансформерс Лабс” ЕООД собственик на търговска марка ThingsLog, и отговаря на въпроси, свързани с обработката на лични данни за времето на бизнесотношенията ви с нас или във връзка с други взаимоотношения с нас.

Важно е да прочетете Политиката за обработка на лични данни, защото тя предоставя информация за това как се обработват вашите лични данни и какви са вашите права.

Ако имате някакви конкретни въпроси относно тази Политика за обработка на лични данни или искате да упражните някое от вашите права, молим да се свържете с нас на следните адреси:

По поща: ул. Фредерик Жолио Кюри 21, етаж 7, ап. 19, 113 София, България

По електронна поща: info@itransformers.net

 

Запазваме си правото да актуализираме настоящата Политика за обработка на лични данни, в случай, че променим нашите дейности по обработка на данни или искаме да отразим в нея най-новите промени в законите за защита на данните и най-добрите практики. Трябва да следите периодично Политиката ни за обработка на лични данни, публикувана на нашия уеб сайт (oldv1.thingslog.com), за да сте сигурни, че винаги сте запознати с най-актуалната й версия.

 

Кой обработва личните ви данни?

За „иТрансформерс Лабс” ЕООД: Ако не е посочено друго в отделно известие, договор или друга форма на комуникация, какъвто може да бъде случаят, „иТрансформерс Лабс” ЕООД е отговорно за събирането, съхраняването и обработката на вашите лични данни.

 

Какви лични данни обработваме?

В случай, че имаме взаимоотношения с Вас като физическо лице, ние събираме лична информация, като име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, позиция или в случай, че сте юридическо лице, с което имаме сключен договор, ние събираме същите лични данни за физическите лица, които оперират от Ваше име/работят за вас.

В зависимост от конкретния случай ние обработваме следните лични данни:

(а) информация, свързана със сделките, сключени между вас и нас, включително информация, за вашите покупки на наши стоки;

(б) информация, която ни предоставяте, за да се регистрирате при нас (iot.oldv1.thingslog.com платформа);

(в) информация, която ни предоставяте за да получавате нашите имейл известия и/или онлайн услуги;

(г) всяка друга информация, която директно сте ни предоставили;

(д) информация за служителите, необходима за изпълнение на задълженията ни по трудово право и свързаните с него закони за защита на интересите на служителите, вкл. касаещи здравето и безопасността на работното място;

(е) информация, която получаваме от трети страни и от публични регистри.

 

На какво правно основание обработваме вашите лични данни?

Ние обработваме вашите лични данни на следните правни основания:

(а) изпълнение на сключен договор;

(б) спазване на законни задължения, регулаторни изисквания и вътрешни правила;

(в) За защита на интереси от жизнено значение (поддържане и комуникация с клиенти, подобряване на продукти, услуги и удовлетвореността на клиентите; пазарни проучвания; изпращане на поискани мостри; предотвратяване на измами; отговаряне на запитвания; обработване на рекламации, оплаквания и действия срещу нас; безопасност на помещенията; обслужване на бизнес операции)

(г) По изключение, съгласие получено от субекта на данните.

 

Защо обработваме лични данни?

В зависимост от конкретния случай обработваме лични данни за различни цели, описани по-долу:

(а) сключване и изпълнение на договори с клиенти, доставчици, служители и контрагенти, както и за изпълнение на задължения, произтичащи от законови изисквания;

(б) предоставяне на онлайн услуги (iot.oldv1.thingslog.com платформа);

(в) управление на запитвания и рекламации;

(г) комуникация (изпращане на имейли, оферти, известия, фактури, транспортни документи, обща търговска информация, поискани уведомления по имейл);

(д) вътрешна администрация, подбор на служители, счетоводство, одит и архивиране;

(е) от съображения за сигурност и защита на права. Ние правим видеозаписи в подходящо маркирани зони за гарантиране на вашата собствена безопасност, безопасността на нашите служители и за осигуряване на доказателства. Ако вие не искате да бъдете записани, не трябва да влизате в съответните зони;

(ж) изпълнение на правни задължения и изпълнение на законни права.

Също така ние използваме “бисквитки”, които са малки текстови файлове, временно или постоянно съхранени на вашето устройство, когато посетите нашият уеб сайт. Информацията, която събират бисквитките, е анонимна. Използваме тази информация, за да анализираме използването на нашия сайт от посетителит с цел подобряване на неговото представяне.

 

Кой ще има достъп до личните ви данни?

Ние може да разкриваме информация за вас на нашите служители, директори, агенти, доставчици, подизпълнители и др. доколкото е необходима за целите, посочени в тази политика. Ние предприемаме действия за да гарантираме, че нашите служители и трети страни доставчиците на услуги ще третират вашите данни поверително, в съответствие със закона и ще гарантират сигурността им.

Освен това можем да предоставим вашите данни:

(а) доколкото това се изисква от нас по закон;

(б) във връзка с каквото и да било съдебно производство или потенциално съдебно производство;

(в) за да установим, упражним или защитим нашите законни права (като предотвратяване на измами).

 

За какъв период обработваме лични данни?

Ние съхраняваме лични данни за период, колкото е необходим или разрешен, с оглед целта/целите, за която/които са били получени. Също така съхраняваме вашите лични данни докогато закона ни задължава, при наличие на законово задължение.

 

Как опазваме данните ви?

Стремим се да приложим подходящи технически и организационни превантивни мерки, за да защитим личната ви информация от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, разкриване и всякакви други незаконни форми на обработка. Ние съхраняваме информация, която сте ни предоставили на защитени сървъри в контролирана среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Моля, обърнете внимание, че въпреки че предприемаме разумни мерки, за да защитим Вашата информация, никой уебсайт, интернет, компютърна система или безжична връзка не е напълно сигурна.

 

Какви са вашите права като субект на данни?

Като субект на данни имате следните права:

(а) Право на информация. Имате право да бъдете ясно информирани какви лични данни (касаещи вас) са обработени и основанието за такава обработка;

(б) Право на достъп. Имате право да поискате достъп до личните ви данни, които се съхраняват и се обработват от нас;

(в) Право на поправка. Имате право да коригирате неточни данни в случай, че смятате, че вашите лични данни, които обработваме, не са актуални или точни.

(г) Право на изтриване (“да бъде забравен”). Имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити.

(д) Право на ограничение. Имате право да ограничите обработката на личните ви данни.

(е) Право на преносимост на данни. Имате право да поискате прехвърляне на вашите лични данни към друг обработващ, в случай че вашите лични данни са предоставени в електронен широкоизползван формат.

(ж) Право на възражение. Имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни.

(з) Право на отказ от автоматизирано обработване.  Имате право да не бъдете субект във връзка с решение, основано единствено на автоматизирана обработка.

Уведомяваме Ви, че ако оттеглите вашето съгласие (в случай на предоставено съгласие) или ефективно възразите на бъдеща обработка, повече няма да обработваме личните ви данни за съответните цели, съответно в някои случаи може би няма да можем да работим с вас. Въпреки това, може да сме задължени по закон да продължим да обработваме вашите лични данни.

Ако искате да упражните правата си, молим да се свържете с нас, като използвате посочените по-горе адреси.

 

Как да подадете жалба?

Ако смятате, че не сме обработили данните Ви в съответствие с тази политика, моля, уведомете ни възможно най-бързо.

Вие също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган за начина, по който оперираме с или обработваме личните ви данни, а именно: Комисия за защита на личните данни, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, София (пощенски код 1592), България.