Търговия с ток и електроенергия

Търговията на ток се свежда до покупка и продажба на определени количества електрическа енергия през Енергийна Борса.

Купувачите традиционно са търговците (прекупвачите) на ток, продавачите са основно производителите на ток. Крайните клиенти купуват или директно от производител или от търговец.

Този пост ще е полезен на крайните клиенти, на които скоро ще им се наложи да излязат на свободния пазар и да „пазаруват“ ток от търговците.

Играчи на пазара

В България съществува една енергийна борса – „Българска Независима Енергийна Борса„, чрез която се извършва фактическата търговия на електрическа енергия.

Играчи на борсата

Играчите на борсата са традиционно производителите и търговците на електрическа енергия. 

  • Търговците на електрическа енергия на свободен пазар са дружества лицензирани за дейност „търговия с електрическа енергия“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
  • Производителите са компаниите, които реално произвеждат електрическа енергия (ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, Соларни паркове, Ветро-генератори).
  • Крайни клиенти – крайни клиенти са всички малки и средни предприятия, които до 1ви Октомври 2020 трябва да излязат на свободния пазар и съответно да закупуват електроенергия от търговците.

Къде остават ЕРПтата?

Компаниите известни като ЕРПта продължават да изпълняват текущата си роля на „тръба“ между крайните клиенти и мрежата високо напрежение управлявана от ЕСО. В допълнение ЕРПто играе и една много ключова роля – то измерва консумираната електроенергия и съответно първо има информация за профила на консумацията на своите клиенти. Тази информация, както ще разберем впоследствие е доста ценна по отношение на търговията с ток.

В този ред на мисли е добре да се спомене, че всяко ЕРП произвежда и търгува ток на борсата чрез допълнителни компании свързани със същата група. Т.е ЕРПтата индиректно се явяват както производители, така и търговци на електроенергия (както бтв и доста от останалите търговци и производители, но в по-малък мащаб).

ЕРП се явят и в ролята на ДПИ (Доставчик на Последна Инстанция) в случай, че крайните клиенти не са си избрали и сключили договор с търговец на ток. Цените на ДПИ са регулирани и в общия случай ще са по-високи от пазарната цена на електроенергията на борсата.

Видове пазари

Електрическата енергия се търгува на борсата на така наречените пазари на електрическа енергия. Пазарите биват ден-напред и в рамките на деня.

Ден-напред

Пазар ден напред е тържище, на което производителите предлагат оферти, а търговците търсят оферти за закупуване на електрическа енергия за определен час за един ден напред. Цената се определя на база на предложените количества и получените оферти за закупуване.

В рамките на деня

Приблизително същия пазар, но тук нещата са почти в реално време и пазара работи с оферти за няколко часа напред (в рамките на деня).

Двустранни договори 

Двустранни договори е пазар, при който се сключва директно двустранно споразумение между търговец (купувач) и производител като в общия случай закупеното количество енергия е „голямо“ и става дума за по-дълъг срок на договор.

Влияние на пазара върху цената 

Нормално, цената на електроенергията закупена на ден-напред или при предварително споразумение между търговец и производител е по-ниска от тази на пазар в рамките на деня. Съответно доброто прогнозиране и наблюдение на потреблението е важно за маржа на търговеца и цената, която той би могъл да предложи към крайните си клиенти.

Кой контролира пазара?

Търговците на ток се контролират основно от КЕВР и съществуващтата нормативна уредба за търговия с ток. Цените на пазара се саморегулират на база на търсенето и предлагането. 

Кой реално контролира енергийната система?

Енергийната системата на държавата се управлява и контролира от ЕСО (Енергиен Системен оператор).

ЕСО

По отношение на пазара ЕСО е „дебелия“ кръчмарски маркер, който тегли чертата на всеки един пазар. ЕСО изкупува неупотребената, но произведена и закупена от търговците електроенергия и компенсира в случай на недостатъчност в случай, че клиентите на търговеца консумират повече отколкото той е предвидил за тях. В допълнение ЕСО  осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България. Грижи се за съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия.

Как работят търговците?

Търговците групират прогнозните нужди на своите клиенти и се стремят да закупят прогнозното количество енергия на даден пазар (например ден-напред). Ако не уцелят и имат данни в реално време и не им достига закупеното количество могат да си коригират прогнозата и да до закупят електрическа енергия на пазар „час напред“. Ако пак не успеят може да опитат да се избалансират помежду си. Ако пак работата не се получи ЕСО вади дебелия маркер и си свършва работата.

Какво се случва като търговеца не уцели прогнозата?

В момента, в който групата клиенти на търговеца изконсумира повече или пък не до изконсумира достатъчно се получава така наречения небаланс. Небаланса в общия случай се компенсира от ЕСО, които в общия случай управляват подаването на електро-енергия от отделните производители. Небаланса е скъпо нещо и търговеца в общия случай плаща „здраво“ за получилия се недостиг (отрицателен небаланс) на неговата група от клиенти. В същото време ЕСО изкупува много по-евтино от търговеца или производителя, произведената, но неизконсумирана електрическа енергия.

Какво означава това за клиента?

В общия случай клиента закупува електрическа енергия на цена доста по-скъпа от тази на даден пазар на енергийната борса. Това е така поради факта, че търговеца трябва да „уцели“ потреблението и да си предвиди резерв за компенсация на набалансите на дадения клиент.

Другият тип споразумения са тези, при които клиента наблюдава и прогнозира  своята консумация и участва в покриването на потенциалните небаланси. 

В допълнение в сметката на клиента освен борсовата цена влизат и множество други компоненти като такса пренос, такса задължение към обществото и други подобни. 

Кога електроенергията е скъпа и кога евтина?

Евтината електроенергия се произвежда от ВЕЦ, солари и вятрър в случай, че те са във възможност да го направят (т.е има необходимите, количества вода, вятър и слънце). По-скъпата енергия се произвежда от различните видове ТЕЦ. АЕЦ е слона в енергийният микс и традиционно в компенсира системата. В допълнение предлага енергия (обикновено на търгове) на най-ниската цена на пазара. 

Та да се върнем на въпроса. Енергията е сравнително евтина когато има вода, вятър и слънце и скъпа, когато няма и АЕЦ не може да компенсира разликата, т.е нужно е производство на енергия и от различните видове ТЕЦ. 

Възможно ли е в една държава енергията да е много евтина, а в друга скъпа в един и същи ден?

Енергийната система на България е свързана с повечето съседни нам държави, а чрез техните системи и с цяла Европа.

Преноса на електроенергия струва пари на търговеца, но той би могъл да си закупи енергия от борсата на друга държава, която да му бъде „докарана“ в България. 

Дисбаланс на цените се получава примерно, когато в дадена част на Европа има много вятър и слънце, а в друга не. Съответно, ако търговеца е добър „шаман“ и е предвидил подобна ситуация, би могъл да си закупи и докара енергия на добра цена. Ако не е, включваме ТЕЦа или ЕСО компенсира вместо него с внос и цената става висока. Пример за подобна ситуация цък тук.

Как да получим по-изгодно предложение за покупка на електроенергия?

Очевидно цената, която един търговец на електроенергия би заплатил зависи от това, на кой пазар е закупена енергията. Колкото по-голяма част от нея е закупена при двустранни споразумения и колкото повече на пазар ден напред, толкова по-добра оферта би могъл да Ви предложи. Съответно колкото по-често му се налага да купува на пазар в рамките на деня и да плаща небаланси толкова по-висока би била и офертата към вас.

Следвайки подобна логика, клиенти знаещи същността на тяхното потребление и имащи възможност да го следят и прогнозират правилно е логично да получат по-добри оферти от тези, които нямат подобна възможност и посочват едно число на месец от фактурата на ЕРПто.

Това обуславя и типовите предложения на търговците към техните клиенти – фиксирана цена, в която са скрити рисковете от небаланси и плаваща цена базирана на точни прогнози, при която клиента участва в покриването на небаланските.

Съответно от самия клиент си зависи кой тип предложение да избере. За тези, които хал хабер си нямат как реално се получава тяхната сметка за ток и кое в кой момент колко консумира, вероятно е по-добре да се насочат към предложения от първия тип. Клиенти, които обаче имат познание и съответно са въвели решение за следене на потреблението си на електрическа енергия, ще се насочат към втория тип предложения. Съответно при точни заявки и прогнози ще им дадат конкурентни предимства и цени пред техните конкуренти.

Що е то профил на консумация?

Профилът представлява „надграждане“ на дистанционния отчет, при което измервателния уред се отчита на кратък интервал от време (1-15 мин) и от получените данни се пресмятат моментните стойности на консумираната величина по минути.

От профила може да разберем, колко сме изконсумирали в даден момент. Може да свържем консумацията с конкретно действие и работа на даден консуматор. Може да заключим дали машината е използвана правилно от даден работник или дали някой не е забравил климатика в офиса или склада.

Добавяйки и малко статистика и познания за нуждите на бизнеса ни за даден бъдещ период, имайки профила, не е трудно и да прогнозираме сравнително точно нашата консумация. Съответно да подпомогнем и търговеца в този процес и в крайна сметка да платим оптимално за ползваната от нас енергия.

Примери и решения за оптимизация на разходите за електроенергия

Пример за оптимизация на консумацията на електрическа енергия в хотел може да намерите тук.

Комбинирано решение за смарт метъринг и търговия с електроенергия с възможност за прогнозиране и контрол на разходите може да откриете тук.

Заключение

Горното изложение е сравнително ‘лаишко’ обяснение на същността на търговията с ток в България. Целта му е да помогне на крайните клиенти и да ги ориентира в базовите правила и понятия на търговията с ток. Съответно сме споменали видовете пазари, играчите на тях и типовете оферти, които биха получили от даден търговец. Засегнат е и процеса на профилиране на консумация и как той би могъл да подпомогне крайните клиенти и търговците на ток.

Като последни думи по отношение на крайните клиенти – изберете си търговец било то ЕРПто или някой друг до 1ви Октомври и не отивайте на ДПИ. В крайна сметка е нормално цените, които ЕРПто като търговец Ви предложи да са доста по-конкурентни от тези, на които ще се насладите като предложени от същото ЕРП в ролята на ДПИ.

Успех!

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

English