Наблюдение на Водомерни зони

Индивидуално решение за дистанционен мониторинг на дебит и налягане във ВиК мрежи

Описание на решението


Наблюдението на дебита и налягането във водопреносните мрежи е от съществено значение за намаляването на загубите на питейна вода.
Предимството на нашето решение пред много други е възможността това да се направи на места със затруднен достъп, без нужда от външно захранване.

Що е то водомерна зона и какво трябва да се мери в нея?

Водомерна зона

„Водомерна зона“ е част от водопроводната мрежа, чиито граници са изрично дефинирани и в която се измерват количествата вода, които влизат и/или излизат от зоната, както и налягането на вход и/или изход на зоната.

„Критична точка на зоната“ е точката във водомерната зона, където винаги трябва да се осигурява минимално налягане на водоснабдяване, по смисъла на наредбата по § 18, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Мястото на критичната точка във водоснабдителната система може да се променя в зависимост от промяната на консумацията или в резултат от променящата се структура на системата.

 

Какво предлагаме ние?

ТhingsLog DMA  е решение за измрване на дебит и налягане във водомерни зони базирано на собствени УЕБ SCADA система,  нискоенергийни, многоканални логъри за данни и подходящи сензори за налягане.

Сензори за налягане

Нашите логъри работят дълги години на батерии и са идеално решение за наблюдение на DMA (District Metered Area) – ДМА (водомерни) зони на отдалечени или труднодостъпни места. Решението е енергийно независимо, което го прави перфектното за трудно достъпни точки на измерване като ВиК шахти.

Решението на ThingsLog за наблюдение на водомерни зони се състои от

  • нискоенергийни логъри за данни с мобилна клетъчна мрежа (2,3 или 4G), NB-IoT и/или LoRa/LoRaWan;
  • Сензори за налягане, ниво, температура и аларми;
  • Онлайн SCADA платформа за конфигурация и наблюдение на зоните;
  • Мобилно приложение за конфигурация и получаване на аларми.

Логърът за данни прочита сензора на определен интервал от време и записва в паметта си направеното измерване. Ако е измерването е под или над дадени прагови стойности логъра влиза в SCADA режим и изпраща данните и мигновена аларма. В момента, в който нивото се върне в нормални граници, се изпраща ново съобщение.

Независимо дали има или няма аларми, на определен конфигурируем период от време се изпращат всички отчети записани в паметта на логъра. 

Устройството има достатъчно памет да измерва нивото на минута и да изпраща данни два пъти или дори веднъж на ден.

Къде се съхраняват данните?

Веднъж изпратени данните се съхраняват във система ThingsLog. 

Система ThingsLog

Система ThingsLog

ThingsLog е облачно приложение, работещо в Amazon или в наш частен облак.

То получава данните от множество логъри и умни сензори и измервателни устройства. 

Данните постъпват по различни канали – LoRa, NB-IoT, GSM дори използваме и технологии като WiFi, Thread и BLE.

Веднъж постъпили данните от устройствата се анализират и записват в нашите бази данни. 

Потребителите получават достъп до тях през удобен уеб интерфейс или чрез мобилен апп.

В допълнение могат да конфигурират множество външни системи за визуализация и анализ като Grafana, Amazon IoT, Azure и др.

Как изглежда данните ?

Потребителите имат достъп до тях през мобилно приложение или интуитивен уеб SCADA интерфейс. 

Nabludenie na debit i nivo

Пример за визуализация на водомерна зона

Пример за реализация на воден цикъл в с. Безмер  и намаление на общите загуби преди спрямо след изпълнението на проекта.

Безмер - изпълнение на воден цикъл преди и следИзпълнение на воден цикъл – с. Безмер дебит преди и след

В допълнение един или повече потребители могат да достъпват данните във всеки един момент на мобилно приложение или таблет.

Умен дистанционен отчет 

Изглед от мобилното приложение на ThingsLog

Нотификациите се изпращат до всички потребители на мобилното приложение, а също и по email или в реално време на дашборд на оператор.

Защо е важно?

Инсталирането на система за наблюдение на  водомерните зони е важна стъпка за намаляване на реалните и търговските загуби на вода. Научете повече от ръководството на БАВ за редуциране на загубите на вода във водопреносните мрежи. 

Системата отговаря на изискванията на КЕВР за зониране на ВиК мрежата и внедряване на SCADA система за следене на дебит и налягане във водомерните зони.

Управлението на дебита и налягането в мрежите на ВиК операторите и топлофикационните дружества е от основно значение за осигуряване на безопасна питейна вода или качествена услуга за отопление.

Загубата на налягане може да доведе до замърсяване на разпределителната система. Увеличения дебит може да значи кражба или теч. Колебанията в налягането може да повлияят на физическата цялост на тръбите. Напрежение в налягането води до допълнителни течове и ремонти. Интелигентното управление на налягането спестява средства и спомага за минимизиране на цената. Точните данни за налягането позволяват на потребителите да намалят обема на течове, разходи за енергия, разходи за поддръжка на системата, оплаквания от клиенти и проблемите с качеството на водата.

За кого е важно?


Строителни компании, изпълняващи проекти за рехабилитация на ВиК мрежата (водни цикли)

ВиК оператори

Топлофикационни дружества

Производители на ток

Системни интегратори във ВиК или енергийния сектор

Клиенти, чийто бизнес страда от липсата на вода и които биха искали да могат да вземат бързи и адекватни мерки при настъпването на подобни събития

За кого е важно?

Ползи за клиента


Намаляване на загубата на вода във водопреносната мрежа

Определяне на потенциални повреди, свързани с колебанията в налягането, които могат да доведат до значителни разходи за ремонт

Намаляване на енергийните разходи

Подобряване на обществената безопасност

Откриване на кражби на вода

Откриване на неадекватни хидравлични условия (високо налягане)

Избягване на загуби свързани с продължителни течове и аварии

Откриване на грешки в експлоатацията, като неустановени състояния на налягането, дължащи се на затворени кранове, работни противопожарни кранове и работа на помпите

Ползи за клиента
Следенето и контролът на налягането никога не са били така лесни!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта