Наблюдение на трансформатори

Отдалечено наблюдение на разпределителни уредби високо напрежение и трансформаторни постове

 

Обща информация и нормативна уредба

трансформатор

Трансформаторът обикновено е най-критичното съоръжение за работата на даден обект независимо дали говорим за фабрика, хотел, болница или друг стопански или битов потребител.

Не случайно има наредба и определени регулаторни изисквания по отношение на следенето и наблюдението на показателите за здравето на трансформатора.

Подобни показатели са:

 • Ниво на маслото в разширителния съд
 • Температура на горния слой на маслото
 • Налягане при херметическите трансформатори
 • Сигнализация за спирането на циркулацията на маслото, охлаждащата вода или вентилаторите при трансформатори с принудително охлаждане
 • Аларма за претоварване по ток на трансформаторите – ако не е посочено друго в инструкцията на производителя, допустимите границите на претоварване са дефинирани в наредба 16-116/08.02.2008
 • Ако можем да мерим шум – трансформатора трябва да се изключи при силен неравномерен шум вътре в трансформатора.

Периодичността, обема и реда на периодичните огледи и профилактики на РУВН и ТП се извършва по редна на НАРЕДБА № 16-116 от 08.02.2008 г , а именно:

Трансформаторните постове и разпределителните пунктове (възловите станции) в обекти без постоянно дежурство – най-малко един път на 3 месеца.

Какво трябва да бъде проверено при оглед на място

При огледи на трансформаторните постове се проверява:

 • показанията на термометрите и манометрите
 • състоянието на казаните на трансформаторите – да няма теч на маслото, нивото на маслото в разширителя да съответства на околната температура
 • състоянието на маслоохлаждащите и маслосборните устройства, състоянието на изолаторите
 • състоянието на шините и кабелите – да няма нагряване на контактните съединения, установено по визуален път
 • изправността на сигнализацията и на предпазителите
 • състоянието на заземителните проводници
 • състоянието на маслопречистващите устройства, при непрекъснато регенериране на маслото, термосифонните филтри и влагопоглъщащите устройства
 • състоянието на трансформаторните помещения.

При огледите в РУВН се обръща особено внимание на:

 • състоянието на помещението, изправността на вратите и прозорците, отсъствието на теч през покрива и етажите и изправността на бравите
 • изправността на отоплението и вентилацията
 • изправността на осветлението и заземителната мрежа
 • наличността на лични предпазни средства
 • нивото и температурата на маслата в апаратите и липсата на теч на масло
 • състоянието на контактите
 • състоянието на включвателите за ниско напрежение
 • състоянието на пломбите на електромерите и състоянието на електромерите
 • състоянието на изолацията (замърсяване, наличие на пукнатини и следи от повърхностни пробиви)
 • работата на сигнализацията и др

Колко често трябва да се изследва качеството на трансформаторното масло?

Лабораторен анализ на трансформаторно масло- проба за анализа се взема един път на годината.

Колко често трябва да се извършват проверки на заземителните уредби?

Периодични проверки на заземителните уредби се извършват веднъж годишно и включват:

 • външен оглед на видимите части на заземителната уредба
 • оглед за целостта на веригите между заземителя и заземените съоръжения и отстраняване на прекъсвания и лоши контакти
 • оглед на местата за присъединяване на преносими заземители в стационарни електрически уредби
 • оглед на маркировката на заземителите, на заземителните и защитните проводници, на заземителните и защитните клеми
 • проверка на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители
 • измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя.

Какво предлагаме ние?

Решението на thingslog предлага периодична, превантивна поддръжка спрямо изискванията на наредбата съчетана с дистанционен мониторинг на:

 • налягането и температурата  на маслото в трансформатора;
 • измерване и следене на ампераж, напрежение, активна и реактивна енергия, фактор на мощността, обща консумация и хармоници на цялостната система;
 • Периодични посещения и проверки на място;
 • Превантивна поддръжка на цялостната уредба високо напрежение.

На нас се довериха


imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Следенето и контрола на трансформаторите и разпределителните уредби високо напрежение не е било толкова лесно!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта