ThingsLog система за своевременно/бързо установяване на наличие на големи аварии по водопроводната мрежа на населено място

Внедряването на система за мониторинг на параметрите на работа на една ВиК система, дори при стари и големи водопроводни мрежи е лесно с решенията на ThingsLog.

Старите водопроводни мрежи често аварират в следствие на дълга експлоатация и стареене на материала, от който е изградена водопроводната мрежа. Управлението на такива мрежи е предизвикателство за ВиК операторите, особено при липса на финансиране за подмяна на подземната инфраструктура (цялостен или частичен ремонт).

Предизвикателства към ВиК операторите при управлението и експлоатацията на ВиК системи със стари и амортизирани водопроводни мрежи и съоръжения

Най-важната цел на ВиК оператора при експлоатацията и поддръжката на такива водопроводни мрежи е възможно най-бързото установяване на възникнали аварии, локализирането им и бързото отстраняване. Дългият период на реакция за установяването, локализирането и отстраняването на една авария би довело до сериозни щети, както за ВиК оператора, така и за крайните потребители, а именно:

• Физически загуби на вода (загуби на големи количества водни обеми)

• Пропуснати търговски ползи от не фактурирани водни количества – загуба на парични средства

• Неудовлетвореност на клиентите от безводието или понижено налягане, а от там и неудовлетвореност от  общо предоставеното качество на услугата

• Нанесени щети на улични и тротоарни настилки при продължително наводнение

• Неприятни гледки от самите наводнения при повърхностни аварии

Мерки за бързо установяване на аварии

За бързото установяване на  авариите на първо място един ВиК оператор би могъл да използва основни методи и способи за мониторинг на работата на мрежата в реално време или близо до него.

Как най-бързо, лесно и евтино оператор на ВиК услуги може да разбере за наличие на течове от аварии по водопроводната мрежа?

Техническите методи за бързо установяване на течове от аварии по водопроводната мрежа са няколко , като основните се базират на наблюдението на физическите параметри на работата на водопроводните мрежи – дебит, налягане, нива на резервоари по водопроводната мрежа и работата на помпените станции.

От големината на населеното място и съответно големината на водопроводната мрежа зависят и броя на точките, от които може да се осъществява необходимия мониторинг и контрол на работата на водопроводната мрежа на една водоснабдителна система.

Колкото по-малка е големината на населеното място, толкова по-малка по размер  и лесна за мониторинг е водопроводната мрежа и толкова по-бързо и лесно може да се установи възникнал теч от авария.

По-големите населени места изискват съответно и  по-големи инвестиции за наблюдение и управление на водопроводната мрежа. Същите се зонират от операторите на по-малки водомерни зони или зони за управление на налягането (DMA и PMA), с цел не само да се намали налягането в зоната ( PMA ) и броя на авариите, но и за по-лесно и точно изчисляване на баланса на водните количества, а от там и на установяване на количествата на загубите на вода в по-малките зони, чрез извършване на различни тестове в малките часове на денонощието ( нулеви тестове, степ тестове и т.н.).

Примери от нашата практика

За едно малко населено място с гравитачно водоснабдяване и с един напорен резервоар и водопроводна мрежа с между 200 и 600 сградни водопроводни отклонения (СВО), например, може да се наблюдават следните технически параметри на водоснабдителната система, от изменението на  стойностите, на които бързо и лесно може да се направи заключение, че в населеното място има наличен теч от авария:

Наблюдение на стойностите на нивото на резервоара

• Наблюдение на стойностите на дебита на изхода от резервоара

• Наблюдение на стойностите на налягането в основни критични точки, т.е. най-високо разположени водовземни точки (сградни водопроводни отклонения или пожарни хидранти)  по мрежата, спрямо релефа на населеното място.

С помощта на сензорите и регистраторите на данни на ThingsLog, инсталирани на правилните за целта места, описани по-горе , може да се имплементира бързо, лесно и евтино решение за наблюдение и алармиране в реално време (моментално) при възникнали проблеми по мрежата на оператора, поддържащ, експлоатиращ и управляващ водопроводната мрежа.

По описаните по-горе точки, в едно малко населено място, може да се направи система за мониторинг и алармиране на оператора за наличие на теч в населеното място чрез монтаж на:

• 1 бр. сензор за ниво и 1 бр. водомер с импулсен извод за дебит на изхода на резервоара с един брой регистратор на данни, отчитащ и двата параметъра – ниво и дебит

• Около 10 бр. сензора за налягане, в зависимост от релефа и големината на населеното място, в комплект с регистратори на данни за следене на налягането в критични точки по водопроводната мрежа. Монтират се съответния брой сензори с регистратори на данни, ситуирани в най- високо разположените СВО по водопроводната мрежа, като инвестицията за монтажа на тези сензори е минимална сравнена с изграждането на големи арматурни шахти по самата водопроводна мрежа

Чрез данните от така изброените сензори и регистратори на данни, операторът ще може за кратък период от време, до няколко минути, да разбере дали по водопроводната мрежа има теч, а чрез платформата ThingsLog и в кой участък от мрежата е възникнала аварията. Индикацията на мястото и проблема ще се визуализира на картова (Google maps) подложка. Сензорът отчел понижено налягане в мрежата, ще започне да мига в червено.

Решението на ThingsLog  за внедряване на система за мониторинг на водното налягане e лесно за изпълнение и бързо, а инвестицията сравнително малка, но информацията и алармите за аварии биха съкратили значително периода за установяване, локализиране и отстраняване на проблема.

Системата ThingsLog за своевременно/бързо установяване на наличие на големи аварии по водопроводната мрежа може да се надгради и със система за дистанционен отчет на всички водомери на сградни водопроводни отклонения, което ще доведе до още по-пълна информация за работата на водоснабдителната система на населеното място и изключително точен баланс на водите.

Ако иската да научите повече „Какви възможности за въвеждане на умен дистанционен отчет базиран на IoT LPWAN може да се прилагат у нас във ВиК сектора?“кликнете тук.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

English